Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U heeft zelf altijd recht tot inzage in uw dossier. Ook heeft u altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb.
Deze gegevens in uw dossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw relatienummer en/of uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Consult: Consult Acupunctuur 24104
• De naam van uw zorgverzekeraar